Przejdź do treści

Kto może skorzystać?

Świadczenia refundowane przez NFZ

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci chorzy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji i obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy tak, aby podczas stosowania terapii mogło być zapewnione bezpieczeństwo pacjenta.

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci pacjenci, dla którychspełnione są jednocześnie następujące warunki:

  • zakończone i udokumentowane zostało u nich leczenie przyczynowe,
  • są w pełni zdiagnozowani (mają wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż wentylacja).

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą jednocześnie korzystać z:

  • pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
  • świadczeń paliatywnych i hospicyjnych,
  • tlenoterapii,
  • dodatkowej terapii ruchowej.

Jedynymi świadczeniami, które można łączyć z naszym świadczeniem są:

  • wizyty w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • leczenia stomatologiczne,
  • żywienie dojelitowe i pozajelitowe.