Przejdź do treści

DOMOWA WENTYLACJA MECHANICZNA

DOMOWA WENTYLACJA MECHANICZNA

Tryb przyjęcia

Zgłoszenie objęcia opieką chorego programem wentylacji mechanicznej w warunkach domowych odbywa się drogą telefoniczną lub przez e-mail:

791 729 995

wm@medyk-poznan.pl

Podstawą do objęcia opieką pacjentów wentylowanych mechanicznie przez zespół długoterminowej opieki domowej jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Do skierowania należy dołączyć:

 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego;
 • wyniki badań będących w posiadaniu pacjenta lub jego rodziny / opiekunów;
 • kwalifikację do objęcia opieką w warunkach domowych, wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

-w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania inwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy

-w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagających stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej – wydaną przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza specjalistę chorób płuc zatrudnionego w szpitalu, w którym zakończono leczenie świadczeniobiorcy.

Wentylacja mechaniczna w domu pacjenta jest kontynuacją leczenia szpitalnego.

Kto może skorzystać?

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci chorzy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz mają zapewnione odpowiednie warunki domowe i przeszkoloną rodzinę (opiekunów prawnych) w zakresie pielęgnacji i obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy tak, aby podczas stosowania terapii mogło być zapewnione bezpieczeństwo pacjenta.

Świadczeniami zespołu długoterminowej opieki domowej mogą być objęci pacjenci, dla których spełnione są jednocześnie następujące warunki:
a) zakończone i udokumentowane zostało u nich leczenie przyczynowe
b) są w pełni zdiagnozowani (mają wykonane wszelkie niezbędne badania diagnostyczne, uzasadniające rozpoznanie i potwierdzające niemożność stosowania innej formy terapii niż wentylacja)

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych nie mogą być jednocześnie objęci opieką:
– paliatywną i hospicyjną
– pielęgniarską opieką długoterminową

Pacjenci wentylowani mechanicznie w warunkach domowych mogą być jednocześnie objęci procedurą żywienia dojelitowego w warunkach domowych.

Żywienie dojelitowe w warunkach domowych jest dla pacjenta całkowicie bezpłatne, refundowane przez NFZ. Refundacja obejmuje dostawę produktów, sprzętu i niezbędnych środków opatrunkowych do domu chorego oraz bezpłatną opiekę lekarską i pielęgniarską w zakresie żywienia. Usługa żywienia dojelitowego w warunkach domowych świadczona jest przez ośrodki zdrowia w całej Polsce, lista ośrodków na stronie www.niedajsiezjescchorobie.pl, www.nutrimed.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Kwalifikacja do programu -> pdf 
 • Skierowanie do programu -> pdf 
 • Zgoda pacjenta -> pdf 

PERSONEL

 • Karta obserwacyjna -> pdf 
 • Karta wentylacji okresowej -> pdf 
 • Karta wizyt lekarskich -> pdf 
 • Karta wizyt pielęgniarskich -> pdf 
 • Karta wizyt rehabilitacyjnych -> pdf 
 • Karta zaopatrzenia -> pdf 
 • Skala Glasgow -> pdf 
 • Zmiana kwalifikacji pacjenta -> pdf 

KONTAKT

791 729 995

wm@medyk-poznan.pl

SERWIS

791 988 990

zaopatrzenie@medyk-poznan.pl